Theo dõi tài sản
Không còn nới lỏng giám sát phần cứng và phần mềm nữa.

Quản lý tài sản ITbrain cung cấp giải pháp thanh lịch để duy trì theo dõi tài sản được triển khai của bạn. Liệt kê phần cứng và phần mềm thông qua tất cả thiết bị trong hệ thống mạng của bạn chỉ trong vài giây từ trên bảng điều khiển tiện lợi.

Theo dõi tài sản
Phần cứng
Phần mềm

Phần cứng

Tạo bản kiểm kê toàn diện phần cứng của bạn chỉ trong vài giây.

Phần mềm

Kiểm tra xem phần mềm không thích hợp có được cài đặt hoặc bạn có được bảo vệ theo giấy phép hiện tại không.

  • Kiểu
  • Thông tin
  • Tên
  • Nhà cung cấp
  • Phiên bản
  • Ngày điều chỉnh

Lập báo cáo tài sản

Với quản lý tài sản ITbrain bạn có thể tạo báo cáo tổng hợp về tài sản được triển khai và thành phần được cài đặt. Chỉ sẽ mất vài giây để tạo danh sách kiểm kê đầy đủ hoặc tạo bất kỳ báo cáo tùy chỉnh nào khác. Bạn cũng có thể xuất vào tập tin CSV để chuyển thông tin có giá trị vào các chương trình khác.

Lập báo cáo tài sản

Xem giới thiệu sản phẩm!

Kích hoạt ITbrain ngay hôm nay!