Tài nguyên hữu ích

Bạn cần trợ giúp hoặc thêm thông tin? Duyệt tìm trong tài nguyên trợ giúp của chúng tôi.

Search
General Licensing Installation Anti-Malware

How do I set up email notifications for ITbrain?


You can set up email notifications for any monitoring check or anti-malware scan. You will receive an email as soon as a monitoring check triggers an alert or malware was found on one of your devices.

Set up email notifications for ITbrain Monitoring

If a check triggers an alert, you will be notified by email. To do so, sign in the TeamViewer Management Console with your TeamViewer account and add a monitoring policy.

  1. Open the Manage monitoring policies dialog via ITbrain > Monitoring > Manage policies.
  2. Click on a monitoring policy.
  3. Click on a check, you want to receive email notifications for.
  4. Enter an email address in the Email notification field or select a user.
  5. Click on the Save button.

If a check, defined by the policy, triggers an alert, ITbrain will send an email notification to the defined email addresses .

Set up email notifications for ITbrain Anti-Malware

If a threat is detected, you will be notified by email. To do so, sign in the TeamViewer Management Console with your TeamViewer account and add a monitoring policy.

  1. Open the Manage Anti-Malware policies dialog via ITbrain > Anti-Malware > Manage policies.
  2. Click on an anti-malware policy.
  3. Enter an email address in the Email notification field or select a user.
  4. Click on the Save button.

If a scan, defined by the policy, detects a threat, ITbrain will send an email notification to the defined email addresses.

Bạn không tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của mình?

Hãy giữ liên lạc với chúng tôi! Hỗ trợ